இடுகைகள்

ஜூலை, 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நாளைய இயக்குனர் இறுதிப்போட்டிக்குமுன்

நாளைய இயக்குனர் அரையிருதிப்போட்டியில் எனது படம் “பார்வதியக்கா”